Stanovy


STANOVY PODLYSÁCI Z. S.

čl. I
Název, sídlo a statut spolku
(1) Název spolku je: ”Podlysáci z. s.” (dále jen ”spolek”).
(2) Sídlem spolku je: Ostravice 635, 739 14 Ostravice.
(3) Spolek je dobrovolné, nezávislé a neziskové sdružení fyzických osob

čl. II
Cíle činnosti spolku.
(1) Hlavním cílem spolku je vytvoření sportovního oddílu, jehož členové se budou společně připravovat a trénovat na závody pořádané na území České republiky a v zahraničí, ať už se jedná o cyklistické, běžecké, štafetové či jiné závody a společně reprezentovat sdružení při těchto závodech ve všech věkových kategoriích a na všech výkonnostních úrovních.
čl. III
Členství ve spolku.
1) Členem spolku může být jen fyzická osoba, která souhlasí se zněním stanov a s cíli spolku.
2) Přihlášku ke členství přijímá členská schůze. Pro přijetí člena je potřeba souhlas 2/3 členů spolku.
3) Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, která se účastní činnosti přípravného výboru a proti jejímuž členství nebyly vzneseny odůvodněné námitky ze strany ostatních osob účastnících se činnosti přípravného výboru.
4) Členství zaniká
— doručením písemného oznámení člena o vystoupení výboru spolku;
— rozhodnutím členské schůze o vyloučení;
— úmrtí, zánikem právnické osoby — člena spolku
5) Člen má právo
— účastnit se činnosti spolku a jeho orgánů a být o této činnosti informován;
— účastnit se členské schůze, volit orgány spolku a být do nich volen;
— předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku;
— podílet se na stanovování cílů a forem činnosti spolku;
— ……
6) Člen má povinnost
— dodržovat tyto stanovy, a jednat v souladu s cíly spolku; (svou činností naplňovat cíle spolku)…
— poslat reportáž o účasti na závodech nebo jakékoliv sportovní akci hlavnímu zapisovateli.
čl. IV
Orgány spolku: Členská schůze, Rada spolku, Předseda
1)Členská schůze
-Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
-Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
-Členskou schůzi svolává rada spolku dle potřeby, nejméně však 1x ročně.
– Rada spolku svolává členskou schůzi vždy, když o to požádá nejméně polovina členů spolku.
– Členská schůze zejména:
o rozhoduje o změnách stanov spolku
o schvaluje úkoly spolku pro příslušné období, rozpočet a roční závěrku hospodaření
o rozhoduje o zrušení členství
o rozhoduje o zániku spolku
o volí a odvolává členy rady spolku
– Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. Členská schůze rozhoduje na základě hlasování. Hlasovací právo členů spolku je rovné. O změně a doplnění stanov spolku a zrušení spolku rozhoduje členská schůze dvoutřetinovou většinou všech členů, v ostatních věcech rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů.
2)Rada spolku
– Rada spolku je výkonným orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá členské schůzi. Rada řídí činnost spolku v období mezi zasedáními členské schůze.
– Rada spolku odpovídá za celkové hospodaření spolku.
– Rada má nejméně tři členy: předsedu, místopředsedu a člena rady.
– Rada je svolávána nejméně 2x ročně.
– Rada je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina a rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů.
– Rada zejména:
– volí ze svých členů předsedu a místopředsedu
– koordinuje činnost spolku
– svolává členskou schůzi
– rozhoduje o přijetí člena spolku
3)Předseda
– Předseda spolku je statutárním orgánem spolku.
– Předseda může písemně pověřit jakéhokoliv člena spolku k jednání jménem spolku
čl. V
Zásady hospodaření.
Zapsaný spolek je nezisková organizace. Jeho činnost je financována:
-z darů a příspěvků fyzických i právnických osob,
-ze zisků vlastní činnosti (vstupné, výdělek z bazaru apod.),
-z prostředků obce,
-doplňkově z reklamy a jiných zdrojů.
Prostředky spolku jsou účelově vázány a mohou být použity a poskytnuty pouze pro účely odpovídající cílům spolku.
čl. VI
Zánik zapsaného spolku.
1) Zapsaný spolek zaniká:
– dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným zapsaným spolkem z rozhodnutí valné hromady,
– rozpuštěním na základě pravomocného rozhodnutí Ministerstva vnitra.
2) V případě zániku zapsaného spolku dobrovolným rozpuštěním rozhodne současně valná hromada o způsobu majetkového vypořádání.
čl. VII
Závěrečná ustanovení.
1) Stanovy jsou závazné pro všechny členy zapsaného spolku, mohou být měněny valnou hromadou na návrh výboru zapsaného spolku.
2) Zapsaný spolek je právnickou osobou.
3) Stanovy byly projednány a schváleny na členské schůzi dne 26.3.2016
Jan Zemaník
Předseda spolkuPodlysáci.cz